Begyndelsen SSU

 


                                    Sydslesvigsk Udvalgs start

 

En kreds af interesserede fra alle lejre havde den 5. maj 1945 nedsat et ”Sydslesvigsk Udvalg” med den opgave at samle alle de spredte kræfter(Sønderjyske foreninger), som ønskede at gøre en indsats for at skaffe danskheden i Sydslesvig bedre kår end i den lange tid, hvor den, ramt af det tyske riges forfølgelse, havde ført en ulige kamp for at bevare og udvikle den danske folkegruppe.

Man havde fra alle sider været enige om, at det frem for alt var nødvendigt, at alle, der ønskede en ændring i Sydslesvigs stilling, kunne samles i fælles arbejde for spørgsmålets løsning, idet man under alle omstændigheder måtte undgå den ulykkelige splittelse af kræfterne, som fandt sted i 1920. Under hensyn hertil havde man vedtaget at udsende følgende resolution med opfordring til alle landsmænd om, ved deres underskrift, at give resolutionen deres støtte:

DANSKE BORGERE, SOM MED FULD TILSLUTNING HAR BEMÆRKET TRONTALENS ORD, AT DE TOTALT ÆNDREDE FORHOLD VED KRIGENS SLUTNING VIL BEVIRKE EN NY OVERVEJELSE AF SPØRGSMÅLET OM DET DANSKE MINDRETALS STILLING SYD FOR GRÆNSEN, UDTALER I DENNE FORBINDELSE:

DET MÅ VÆRE VORT FOLKS OPGAVE AT SØGE GENNEMFØRT EN ORDNING, HVORVED SYDSLESVIG FRIGØRES FOR TYSK OVERHØJHED DA MAN KUN AD DENNE VEJ KAN SIKRE DANSKHEDENS FREMTID PÅ GAMMEL DANSK FOLKEGRUND.

Til gennemførelse af arbejdet med at skaffe underskrifter på denne resolution, og som grundlag for den kommende tids indsats for Sydslesvigs sag, var det nødvendigt, at Sydslesvigsk Udvalg landet over kunne regne med en række tillidsmænd og lokale udvalg, der ville gøre en indsats for at samle det danske folk om kravet om et frit Slesvig.

Da det var Udvalget bekendt at kommunerne i grænseegnene havde vist stor interesse for danskheden, opfordrede man til deltagelse i arbejdet for at sikre bedre kår i Sydslesvig.

Med hensyn til kampagnens nærmere tilrettelæggelse meddeltes, at der fra Udvalgets side blev indrykket annoncer i samtlige landets dag-blade. Man orienterede pressen om resolutionen og Udvalgets arbejde og man afholdt et stort offentligt møde den 10. juli i København med taler af bl. a. dr. phil. Vilh. la Cour.

På mødet opfordredes til at oprette lokale komiteer og uddele agitationsmateriale, plakater og pjecer. Resolutionen og underskriftslister blev anbefalet og underskrevet af: Udvalgets formand og næstformand, borgmester Vilh. Fischer og overretssagfører Knud Dahl samt udvalgsmedlemmerne – dr.phil.Vilh. la Cour – lærer P. Marcussen (formand for Det Unge Grænseværn) – prof. dr. phil. Arne Noe-Nygaard – lærer Claus Moldt – sekretær i indenrigsministeriet Frants Thygesen (den første generalsekretær i Sydslesvigsk Forening efter 1945) – civilingeniør P.L. Hee – cand. jur. O.M. Olesen ( senere direktør for Grænseforeningen).

M B H


”Forposterne lever i haabet”  er et fotografi af den plakat danske flensborgere hilste kong Christian X med, da de mødtes i Krusaa efter genforeningen i 1920. En hilsen, der desværre ikke gik i opfyldelse i 1945, selvom Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945 arbejdede efter bedste evne. Men den blev en stærk forening, som vi medlemmer stadig værner om.

Foto: Jens Christensen.

 Posted by at 13:41