Vedtægter

 

..

.
.
§ 1  Navn og hjemsted

Sydslesvigsk udvalg af 5. maj 1945 er en national, upolitisk forening med hjemsted på den til enhver tid værende formands bopæl og med bopælen som adresse.

§ 2  Protektor

Foreningens protektor er Hans Excellence Ingolf Greve af Rosenborg

§ 3  Formål

Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 har til formål:

  • at styrke det danske folks vilje til indsats for Sydslesvig og sydslesvigerne,
  • at opmuntre og støtte sydslesvigerne – især mellem Dannevirke og Ejderen – i deres arbejde for at vedligeholde et folkeligt og kulturelt fællesskab med Danmark og det danske folk; herunder ved støtte til unge sydslesvigeres uddannelse.

§ 4  Medlemskab

stk. 1
Enhver, der vedkender sig foreningens formål,  kan optages som medlem. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

stk. 2
Ethvert medlem har stemmeret på generalforsamlingen efter 3 måneders medlemskab.

stk. 3
Stemmeret udøves ved personligt fremmøde.

stk. 4
Generalforsamlingen fastsætter næste års kontingent.

stk. 5
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

§ 5   Bestyrelse

stk. 1
Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen vælger formanden.
Valgene gælder for en 2-årig periode fra den ordinære generalforsamlings afslutning.

stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand/sekretær og kasserer.

stk. 3
Formanden vælges i lige år.
2 af bestyrelsens medlemmer afgår i lige år, og 2 af bestyrelsens medlemmer afgår i ulige år.

stk. 4
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.

stk. 5
Genvalg af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan finde sted.

stk. 6
Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af foreningen og kan fastsætte honorarer.

stk. 7
Bestyrelsen afholder møde mindst 2 gange årligt eller efter behov og er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 medlemmer er tilstede.

stk. 8
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til varetagelse af den daglige ledelse bestående af formand, næstformand/sekretær og kassereren.

stk. 9
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver. Hertil kan udpeges medlemmer udenfor bestyrelsen.

§ 6  Generalforsamling

stk. 1
Generalforsamlingen er foreningen højeste myndighed.

stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes normalt i april/maj måned og indkaldes med 3 ugers varsel i marts nummeret af foreningens blad “Sydslesvig i dag”.

stk. 3
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og protokolfører.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af foreningens regnskab og orientering om de til foreningen knyttede legater.
 4. Fastsættelse af det årlige medlemskontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand i lige år.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Evt.

stk. 4
Forslag til optagelse på dagsordenen skal af stemmeberettigede medlemmer indsendes til formanden inden 1. marts.

stk. 5
Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer – bortset fra de i §8 nævnte tilfælde.

stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom ledsaget af en dagsorden, der ønskes behandlet. Indkaldelse sker med 14 dages varsel pr. brev.

§ 7  Regnskab og revision

stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

stk. 2
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen. 1 revisor afgår hvert år.

stk. 3
Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

§ 8  Vedtægtsændringer samt opløsning af foreningen

stk. 1
Vedtægtsændringer vedtages på den ordinære generalforsamling. Enhver ændring er betinget af, at 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

stk. 2
Beslutning om foreningens opløsning kan ske på den ordinære generalforsamling, når mindst 2/3 af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

stk. 3
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling mindst 4 uger og højst 6 uger efter den ordinære generalforsamling.

stk. 4
Indkaldelse foretages med mindst 14 dages varsel pr. brev.

stk. 5
På den ekstraordinære generalforsamling kan foreningens opløsning vedtages med 2/3 stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

stk. 6
Ved en eventuel opløsning af foreningen skal dens formue overdrages et fond med en bestyrelse på 5 medlemmer, sammensat af medlemmer af foreningen. Bestyrelsen er selvsupplerende.

stk. 7
Fondens formål skal være i nøje overensstemmelse med §3.

stk. 8
Fonden skal endvidere administrere de under foreningen hørende legater.

Vedtaget på generalforsamlingen den 14. maj 2011 i Lyksborg (afløser vedtægter af 17. april 2010).

 Posted by at 09:38